Ana Sayfa Arama
Sosyal Medya

KVKK

KVKK

KVKK Aydınlatma Metni
1-Tanımlar:
a. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişi ve kişiler.
b. Veri İşleyen: Veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek vetüzel kişiler.
c. Site: parafesor.net sitesi
d. Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
e. Açık Rıza: Taraflarca siteyi kullanmadan doğan verilerin işlenmesi maksatlı verilmiş olan ve işbu sözleşmenin tamamını okuyup mutabık kalarak onayladıklarını belirten rıza türü.
f. Verilerin Anonimleştirmesi: Taraflar tarafından istenilmesi halinde kimliğinin ortaya çıkmasına neden olabilecek bilgilerin kimliğinortaya çıkmasını imkansızlaştıran çerçevede düzenlenmesi.
g. Verilerin Silinmesi: Taraflardan elde edilen bilgilerin yok edilmesi.
h. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla eldeedilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.
i. Kişisel Veri: Kişiye ait olan ve onu tanımlanabilir kılan her türlü bilgi.

2- Veri Sorumlusu: parafesor.net sitesi kapsamında alınan kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatı ile parafesor.net yetkilisi/yetkilileri Atekin Öncel tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir.
Veri sorumlusu parafesor.net olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bulunan haklarınız dan yararlanmak maksatlı veri sorumlusu ile sözleşmenin 12. Maddesinde yer alan kanallar vasıtası ile iletişime geçilmesi gerekmektedir

3-Toplanan Bilgiler Tarafımızca E bülten aboneliğinden yararlanmak maksatlı üyelik esnasında alınarak parafesor.net’a sağlanan isim -soyisim ve E posta adresi
3-Toplanan Bilgilerin Kullanım Amacı: Parafesor.net olarak tarafınızdan alınan E-Posta adresi, sitemizde yayınlanacak olan haber ve içerikleri tarafınıza iletmek maksatlı kullanılacak olup herhangi bir ticari maksadı bulunmamaktadır.

4- Kişisel Verilerin Paylaşılması:
a. Tarafımızca elde edilen bilgiler parafesor.net tarafından kullanılacak olup harici ticari olarak 3. Kişiler ile paylaşılmayacaktır. Fakat
b. Kolluk teşkilatı ve diğer Yasal Kurumlar ile;
i. Soruşturma kapsamında savcılık kararı ile istenilmesi halinde, Kovuşturma aşamasında mahkeme kararı ile istenilmesi halinde,

3. Bir kişinin korunması yahut suç oluşmasının önlenmesi maksadı ile madde 3 kapsamındaki veriler Kolluk teşkilatı ve diğer Yasal Kurumlar ile paylaşılabilecektir.
c. Tarafımızın ya da iş ortaklarımız veya diğer ilgili tarafların yasal haklarını korumak için gerekmesi halinde resmi kurumlar ile paylaşılabilecektir.

5- Kişisel Verilerin İşlenilmesi Süreci: Madde 3 kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan ve işbu sözleşmede yer alan saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve 180 günlük imha periyodu içerisinde imha edilmektedir.

6-Kanun Kapsamında Yer Almakta Olan Haklarınız: Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi kapsamında mevcut haklarınız;
a. Bilgilerinizin güncellenmesi: Hakkınızda tutulan bilgilerin yanlış olduğuna ya da artık bunları kullanma yetkimizin olmadığına inanmama durumunda iş bu sözleşmenin 12. Maddesinde yer alan bilgiler vasıtası ile söz konusu bilgilerin güncellenmesini talep etme hakkınız,
b. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlendi ise buna ilişkin bilgileri talep etme hakkınız,
c. İşlenen verileriniz hakkında tarafınıza bilgi verilmesi: Tarafınızın sözleşmenin 3. Maddesi kapsamında işlenmiş olan verileri hakkında bilgi ve döküman isteme hakkınız,
d. Sitemiz yahut 3. Parti uygulamalarımız tarafından otomatik olarak işlenen kişisel verilerinizin aleyhinize sonuç doğurma ihtimalinin olması yahut yanlış olduğunu düşündüğünüz bir sonucun meydana gelmesi halinde bu durumun düzeltilmesini talep etme hakkınız,
e. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkınız,
f. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesi kapsamında Bilgilerinizin anonimleştirilmesi hakkınız,
g. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesi kapsamında tarafınızdan alınan bilgilerin silinmesi hakkınız,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olup,Söz konusu hakların kullanılması maksatlı olarak işbu kanunun

12.Maddesinde yer almakta olan bilgiler vasıtası ile tarafımızla iletişime geçmeniz gerekmektedir.

SON HABERLER